Dotacje z Unii Europejskiej na opiekę dentystyczną

Dotacje z Unii Europejskiej na opiekę dentystyczną

Jeśli szukasz wskazówek, jak najlepiej wykorzystać nowy system leków na receptę i Merit-based Incentive Payment System, ten artykuł będzie dla Ciebie pomocny. W artykule omówiono również Merit-based Incentive Payment System oraz Value-based pricing dla leków na receptę, a także przedstawiono porady dla dentystów, jak uzyskać najlepsze wyniki. Na co przeznaczyć dotacje z Unii Europejskiej – dentysta

Dotacja na opiekę stomatologiczną

W niektórych krajach, np. w Polsce, możliwe jest uzyskanie dofinansowania do opieki stomatologicznej. Dotacja ta pokrywa koszt jednego kamienia i pasty polerskiej dla osób, które w ciągu ostatnich trzech lat opłacały ubezpieczenie społeczne. W niektórych krajach istnieją także programy świadczeń na leczenie stomatologiczne, które pokrywają koszty niektórych profilaktycznych zabiegów stomatologicznych. W innych krajach, takich jak Słowacja, zasiłek stomatologiczny przysługuje tylko osobom, które poddają się badaniom stomatologicznym. W Niemczech natomiast pacjent ponosi pełne koszty usług stomatologicznych.

Mimo możliwości szerokiego objęcia systemem powszechnej opieki stomatologicznej trudno jest wskazać kraje, w których taki system istnieje. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jednoznacznej zgody co do tego, co stanowi prawdziwie powszechny system opieki stomatologicznej. Ponadto systemy opieki stomatologicznej różnią się pod względem zakresu, źródeł finansowania i świadczeń. W niektórych z nich obowiązują zasady ograniczające dostęp do dopłat do opieki stomatologicznej, a niektóre w ogóle nie są powszechne. W związku z tym w żadnym kraju nie ma pewności, że dopłaty do opieki stomatologicznej będą odpowiednie dla wszystkich.

Gdy decydujesz się na założenie licówek, możesz wybrać licówki kompozytowe lub porcelanowe. Te pierwsze wykonane są z tego samego materiału, co uzupełnienia zębów. Kompozyt jest znacznie mniej trwały, ale za to tańszy niż licówki ceramiczne i porcelanowe. Konieczne jest jednak ich odświeżanie lub wymienianie co 2–3 lata, co ostatecznie może okazać się znacznie większym wydatkiem.” – źródło https://dentinfo.pl/licowki-porcelanowe/.

Polska jest najbardziej hojnym krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dofinansowanie opieki stomatologicznej w ramach uzupełniającego dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Osiemdziesiąt procent ludności korzysta z planów VHI. W Polsce prywatne ubezpieczenie zdrowotne odgrywa dużą rolę w refundacji kosztów opieki stomatologicznej, która jest uważana za nie rutynowa. W Polsce dopłaty do opieki stomatologicznej są bardzo zróżnicowane w zależności od planu ubezpieczeniowego. Jeśli pacjent nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, ponosi wysokie koszty leczenia szpitalnego.

Przeczytaj również:  Dotacje unijne dla spółki

Mimo że ustawowe ubezpieczenie stomatologiczne różni się znacznie w poszczególnych krajach Europy, bariery dostępu są często podobne. Wiele krajów ogranicza rodzaje usług objętych ubezpieczeniem i stosuje znaczny podział kosztów. Ponadto zakres ubezpieczenia jest ograniczony do określonych grup wiekowych i obszarów geograficznych. Zakres objęcia opieką stomatologiczną różni się znacznie w poszczególnych krajach, a liczba kontraktowych dentystów jest niska w Irlandii i Estonii. W krajach tych dostęp do wysokiej jakości opieki stomatologicznej jest jednak utrudniony.

Nierówności w korzystaniu z usług stomatologicznych stwierdzono w większości krajów. Liczba stomatologów na mieszkańca była ujemnie związana ze zrównanym dochodem gospodarstwa domowego, a osoby o wyższym dochodzie zazwyczaj korzystały z większej liczby usług stomatologicznych. Współczynniki regresji zmniejszyły się z 0,14 w 1975 roku do 0,06 w 2018 roku. Co więcej, przedziały ufności nie pokrywały się z przedziałami z lat wcześniejszych. Wynika to z badania dotyczącego dofinansowania opieki stomatologicznej w Europie.

Motywacyjny system płatności za zasługi

System Merit-based Incentive Payment System (MIPS) jest alternatywą dla formuły zwrotu kosztów Medicare Part-B Sustainable Growth Rate (SGR). System ten nagradza świadczeniodawców za ich zdolność do redukcji kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie bezpieczeństwa pacjentów. Celem programu MIPS jest również nagradzanie praktyk za poszerzanie dostępu do nich. Kryteria uczestnictwa w programie MIPS obejmują:

Program motywacyjny MIPS, znany również jako MIPS, ma na celu nagradzanie lekarzy dentystów za poprawę opieki nad pacjentem poprzez analizę wyników ich pracy. Jeżeli spełnią oni określone kryteria, zostaną nagrodzeni premią, korektą płatności lub nie otrzymają żadnej korekty. W ramach nowego programu MIPS dostępne są dwie ścieżki – MIPS General oraz MIPS Healthcare. Każda ścieżka ma swoje własne, unikalne warunki.

System Merit-based Incentive Payment System zastępuje kilka programów raportowania jakości, takich jak Sustainable Growth Rate, i ustanawia premie dla tych, którzy przekraczają standardy jakości. W przeciwieństwie do formuły Sustainable Growth Rate, nowy program MIPS kładzie nacisk na przystępną cenowo, wysokiej jakości opiekę oraz zdrowszą populację. Program MIPS kategoryzuje miary jakości według specjalności i jest powiązany z dwiema domenami NQS: bezpieczeństwem pacjenta i efektywnością kosztową.

Przeczytaj również:  Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Ustalanie cen zębów na receptę w oparciu o wartość dodaną

Unia Europejska jest liderem w dziedzinie ustalania cen w oparciu o wartość dodaną, co ma na celu lepsze odzwierciedlenie korzyści płynących z leczenia uzębienia. Takie podejście do ustalania cen preparatów wydawanych na receptę jest już stosowane w kilku krajach, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Skupiając się na wartości pieniężnej leczenia, płatnicy mogą lepiej negocjować cenę leku i usuwać bariery finansowe utrudniające stosowanie terapii o wysokiej wartości. System ten umożliwia większej liczbie osób skorzystanie z leczenia i obniża ogólne wydatki na opiekę zdrowotną.

Ze studium przypadku krajów, które wdrożyły ustalanie cen leków na receptę w oparciu o wartość dodaną, opublikowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wynika, że większość z tych krajów wdraża VBP. Do krajów tych należy Wielka Brytania, która od dawna stosuje oceny farmakoekonomiczne, oraz Stany Zjednoczone, które posiadają doświadczony proces oceny dentystycznej.

System ten nie zapewnia również wystarczającej przejrzystości, aby płatnicy mogli porównywać ceny w różnych wskazaniach. Ustalanie cen w zależności od wskazań jest również istotną kwestią dla płatników. Należy zauważyć, że model „oparty na wartości” to dopiero pierwszy krok.

Wysiłki zmierzające do wprowadzenia IBP w Stanach Zjednoczonych są trudne. Rosnące wydatki na preparaty dentystyczne w Stanach Zjednoczonych rosną nieprzerwanie od 2008 roku, podczas gdy we Francji detaliczne wydatki na leki rosły o ponad trzy procent rocznie. Przewiduje się, że w ciągu następnej dekady wydatki te będą rosły jeszcze szybciej. Mimo to francuscy płatnicy nie ograniczyli dostępu do leków innowacyjnych. Gdyby Stany Zjednoczone przyjęły strategie wdrożone przez Francję, pomogłoby to ograniczyć wydatki na artykuły stomatologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.